Novosti

Javni poziv raseljenim osobama u općini Vareš za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u više stambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), u vezi sa Ovlaštenjem  načelnika  općine Vareš , broj 02-783/19 od 28.05.2019. godine, Služba za prostorno uređenje općine Vareš usaradnji sa Ministarstvom za ljudska pravai izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih  osoba i izbjeglica , o b j a v lj u j ePreuzmite Obrazac prijave OVDJE