Ostala događanja

Javna rasprava

u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora „Eastern Mining“ d.o.o. Sarajevo, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu „Rupice“, općina Vareš